به اطلاع همراهان گرامی “شرکت برزان صنعت آریا” می رساند، سامانه پیامک ما به شماره های ۱۰۰۰۱۰۰۰۶۰۰۲۰۰ و ۵۰۰۰۱۰۷۰۶۰۰۲۰۰ پیاده سازی گردید.

دیدگاه های شما، دلگرمی بزرگی برای ادامه کار ما خواهد بود، دیدگاه های سازنده خود را از ما دریغ نفرمایید.