رئیس کارگاه

محمد علی بابایی

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

رامین بابائی

 

امور مالی و حسابداری

سرکار خانم یوسفی