محمد کریم بابائی

سمت: مدیر عامل شرکت برزان صنعت آریا

 

میزان تحصیلات:

 

سوابق کاری: