نوار نقاله برای جابجای مواد معدنی در خطوط تولید ,بارگیری و دپوسازی استفاده میشود.طول نوار نقاله ها بسته به سفارش کارفرما متغیر بوده ودر چهار گروه عرضی 50-60-80-100سانتی متر ساخته میشود .انتخاب الکتروموتور گیربکس و لاستیک نوار نقاله ها به دلخواه به دلخواه کارفرما بوده است.ساخت شاسی نوار نقاله ها با لوله های 3 و 5 سانتی متر و پایه های رولیک ها با نبشی 5سانتی متر میباشد .قابل حمل با تریلر.