نمونه کارها

,

الواتورها (نوار نقاله)

نوار نقاله برای جابجای مواد معدنی در خطوط تولید ,بارگیری و دپ…